CATEGORIILE ȘI CONDIȚIILE DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR NECESARE RECUNOAȘTERII TITLURILOR ROMÂNEȘTI ÎN PROFESIA DE MEDIC DENTIST

Aceste documente se eliberează doar medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, asistenților medicali generaliști și moașelor care întrunesc  condițiile de  cetățenie, ascendență, filiație, căsătorie și rezidență prevăzute de lege și care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României.

Certificatele care atesta drepturi câștigate specifice în profesia de medic dentist se eliberează titularilor diplomei de Doctor-medic specializarea universitară de stomatologie, care fac dovada ca au exercitat în Romania în mod efectiv, legal, activitățile de medic dentist pe o perioada de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.

        Documente necesare:

–          cerere în care se vor preciza și datele de contact;

–          copia actului de identitate;

–          copia legalizată după diploma de bacalaureat;

–          copie legalizata după Diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licență de doctor-medic stomatolog;

–          copie legalizata după foaia matricola;

–          adeverință  eliberata  de  Facultatea de Stomatologie/Medicina Dentara  absolvită în care se precizează  perioada în care au fost efectuate studiile universitare;

–          copie legalizata  după  cartea  de  munca  sau  adeverința  de  la unitatea  angajatoare  din  care  sa  rezulte  condiția  de  experiență profesionala  menționată;

–          copie legalizata după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Documente necesare pentru recunoașterea calificărilor profesionale:

 • Dovada cetățeniei/identității.
 • O copie după pașaport sau cartea de identitate, PLUS:

a. Dacă v-ați schimbat numele, iar pe documentele pe care le încărcați apar nume diferite: copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant.

b. Dacă pe pașaport sau pe cartea de identitate nu figurează locul nașterii: certificatul de naștere sau alt document care să indice unde v-ați născut.

c. Dacă nu sunteți cetățean al unei țări din UE: un document care să ateste faptul că sunteți membru de familie al unui cetățean din UE sau că aveți statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE ori, în cazul în care dețineți o Carte albastră a UE, orice alte dovezi relevante care să demonstreze că ați putea beneficia de drepturile conferite de UE. Vă rugăm să consultați autoritățile naționale.

Nu este nevoie de traduceri în cazul cărților de identitate și al pașapoartelor; autoritățile pot solicita o traducere a altor documente pe care le transmiteți.

 • Dovada stabilirii legale:

     Un certificat eliberat de o autoritate competentă/ un certificat eliberat de un organism profesional/ o copie a licenței profesionale/ un extras din registrul comerțului sau orice alte documente justificative care să confirme că îndepliniți toate condițiile pentru a practica profesia dumneavoastră în țara de origine și că nu sunteți supus niciunei interdicții de a practica profesia respectivă („sunteți stabilit în mod legal” în țara de origine).

Dacă documentul a fost emis de un organism național din țara dumneavoastră de origine, traducerea vă poate fi solicitată numai în caz de îndoieli justificate. Dacă documentul nu a fost emis de un organism din țara dumneavoastră de origine, probabil autoritățile vă vor solicita o traducere.

 • Dovada calificărilor formale sau a competențelor profesionale:

O copie după diploma de calificare sau după alte documente relevante.

Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.

 • Dovada onorabilității/ bunei reputații/ inexistenței unui faliment:

Un certificat care atestă onorabilitatea sau buna reputație și/sau un certificat care atestă inexistența unui faliment, eliberat de o autoritate competentă din țara de origine.

Dacă autoritățile din țara dumneavoastră nu eliberează aceste documente, ați putea fi nevoit să furnizați o declarație pe proprie răspundere, legalizată de o autoritate competentă sau de un notar.

Dacă documentul a fost emis de un organism național din țara dumneavoastră de origine, traducerea vă poate fi solicitată numai în caz de îndoieli justificate. Dacă documentul nu a fost emis de un organism din țara dumneavoastră de origine, probabil autoritățile vă vor solicita o traducere.

 • Dovada absenței unei suspendări/interdicții de exercitare a profesiei.
 • Dovada absenței unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a inexistenței unor condamnări penale.

Dacă documentul a fost emis de un organism național din țara dumneavoastră de origine, traducerea vă poate fi solicitată numai în caz de îndoieli justificate. Dacă documentul nu a fost emis de un organism din țara dumneavoastră de origine, probabil autoritățile vă vor solicita o traducere.

 • Dovada stării bune de sănătate.
 • Un certificat medical care să ateste sănătatea fizică sau mintală, eliberat de un medic sau de o autoritate competentă din țara de origine.

Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.

 • Dovada situației financiare:

Certificat de capacitate financiară emis de o bancă sau o altă dovadă relevantă (de exemplu, extrase de cont).

Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.

 • Dovada de plată a asigurării:

O copie a poliței de asigurare, a contractelor de asigurare, alte dovezi de asigurare sau altă dovadă de protecție colectivă în ceea ce privește răspunderea profesională.

Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.

 • Informații suplimentare despre durata și conținutul formării:

– Programa de studiu, foaia matricolă, suplimentul la diplomă sau alte surse de informații privind durata totală a studiilor și materiile studiate, inclusiv proporția de timp alocată fiecărei materii și, după caz, repartizarea între lecțiile teoretice și cele practice.

– Alte cursuri de formare relevante.

– Dovada participării la programe de dezvoltare profesională continuă, la seminare și alte cursuri de formare și învățare pe tot parcursul vieții.

 • Documente referitoare la experiența profesională:
 1. Dacă proveniți dintr-o țară în care profesia sau formarea dumneavoastră nu este reglementată, un document care să ateste faptul că, în ultimii 10 ani, v-ați exercitat profesia cu normă întreagă timp de 1 an (sau pe o perioadă echivalentă, în cazul în care lucrați cu normă parțială) și care să menționeze clar activitățile profesionale respective. Aceste acte doveditoare pot include un certificat eliberat de o autoritate competentă, o adeverință de salariat, fișe de salariu sau alte documente relevante, cu condiția ca acestea să identifice în mod clar activitățile în cauză.Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.
 2. Dacă ați obținut calificarea într-o țară din afara UE, un document care să ateste faptul că aveți experiență profesională de cel puțin 3 ani și să identifice clar activitatea profesională. Acest document ar trebui să fie eliberat de autoritatea competentă relevantă din țara UE/SEE care a recunoscut prima calificarea obținută în afara UE; dacă această autoritate nu este în măsură să certifice experiența dumneavoastră profesională, vă rugăm să furnizați altă dovadă.Dacă documentul a fost emis de un organism național din țara dumneavoastră de origine, traducerea vă poate fi solicitată numai în caz de îndoieli justificate. Dacă documentul nu a fost emis de un organism din țara dumneavoastră de origine, probabil autoritățile vă vor solicita o traducere.
 3. În toate celelalte cazuri, dovada experienței profesionale nu este obligatorie pentru depunerea unei cereri. Totuși, certificatele, fișele de salariu, atestările de la angajatori sau alte probe relevante pot contribui la reducerea riscului ca autoritățile din țara gazdă să vă ceară să treceți un test de aptitudini sau să urmați un stagiu de adaptare înainte de a vă permite să vă practicați profesia.Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.
 • Informații privind egalitatea de tratament în materie de calificări:

Un document emis de autoritatea competentă din țara de origine care să confirme că aveți dreptul de a vă exercita profesia în țara de origine, în conformitate cu legislația națională, deși calificarea dumneavoastră nu mai îndeplinește cerințele naționale aplicabile.

Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.

 • Alte documente (opțional):

De asemenea, puteți încărca dovada cunoștințelor dumneavoastră lingvistice, un curriculum vitae etc. Cererea dumneavoastră nu va fi evaluată pe baza acestor documente.

Nu sunt necesare traduceri, dar le puteți oferi, dacă doriți.

În cazul titularilor de diplome, certificate și alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă eliberate de un stat terț și echivalate conform legii, care au exercitat efectiv și legal activitatea profesionala în baza acestor titluri de calificare pe o durata de  3 ani în România, Ministerul Sănătății eliberează o adeverință care atestă această experiență profesională necesară procedurii de recunoaștere în celelalte state membre.

Documente necesare eliberării acestei adeverințe:

 1. cerere în care se vor preciza și datele de contact;
 2. copie act de identitate;
 3. copie legalizată după atestatul de echivalare;
 4. copie legalizată după diploma echivalata;
 5. copie legalizată după foaia matricola;
 6. copie după cartea de muncă sau adeverința de la unitatea angajatoare din care să rezulte experiența profesionala de 3 ani;
 7. copie după documentele de schimbare a numelui.
 •  Certificatele/adeverințele se eliberează în termen de 30 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet la Registratura Ministerului Sănătătii. Aceste documente se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite de către acesta prin procura notarială.

 

Surse:

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card-documents/index_ro.html

 http://old.ms.ro/?pag=50

http://europass-ro.ro/recunoasterea_diplomei_de_studii.php

 

Notă: imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului.

Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată.

 

Zâmbetul medicilor stomatologi este prioritatea noastră. Venim, deci, cu rugămintea de a ne transmite ce subiecte și categorii de articole ați vrea să găsiți în viitor pe platforma noastră.