Da, există posibilitatea să lucrăm, precum medici stomatologi, cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În continuare, o să fie prezentate etapele orientative care trebuie urmate pentru a putea începe să lucrăm cu CNAS.

Dar, înainte de asta, dorim să vă ilustrăm câteva avantaje și dezavantaje ale acestui lucru.

Avantajele colaborării cu Casa de Asigurări, după părerea noastră, sunt:

 1. Posibilitatea de a trata și pacienți cu situații financiare limitate;
 2. Stabilitatea unui venit constant;
 3. Încurajarea pacienților de a accesa servicii medicale stomatologice în stadii premature ale unei afecțiuni;
 4. Încurajarea populației la un număr de controale anuale standard;
 5. Susținerea programelor de profilaxie la copii și tineri.

 Dezavantajele colaborării cu CNAS, după părerea noastră, sunt:

 1. Procesul de lucru cu CNAS este, după cum veți vedea, destul de complex;
 2. Interdependența dintre manoperele medicale și sistemul software PIAS/SIUI;
 3. Minusurile sistemului  PIAS/ SIUI, care trebuie utilizat în contextul în care lucrăm cu CNAS.

Așadar, să începem. Cum procedăm atunci când dorim o colaborare cu CNAS?

 1. Pentru a începe un contract cu CNAS, orice medic trebuie să cunoască următoarele aspecte: 

Condițiile care trebuie îndeplinite:

– Cabinetul stomatologic trebuie să aibă autorizație de funcționare conform prevederilor legale în vigoare (practic, nu ai putea lucra oricum dacă nu ai avea această autorizație);

– Furnizorul de servicii de sănătate trebuie să fie evaluat. Pentru acest lucru – trebuie efectuați următorii pași:

I. Depunerea dosarului de evaluare, care trebuie să conțină:

cerere tip – descarcă model de AICI sau vezi mai jos toate anexele.

dovada plății taxei de evaluare (1.000 lei către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului/Județului în care se află cabinetul stomatologic);

–  copii ale următoarelor documente, certificate conform cu originalul pe fiecare pagină:

a. Certificatul de înmatriculare și certificat constatator/act de înființare pentru sediu/punct de lucru;

b. Contul deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică județeană/municipală;

* Pentru deschiderea unui cont de trezorerie va trebui să depui la Trezoreria orașului unde este înregistrată societatea o cerere și câteva documente:

 • copie după certificatul de înregistrare a punctului de lucru (cabinet);
 • copie după certificatul constatator;
 • copie după rezoluția care autorizează înființarea societății;
 • actul constitutiv;
 • copie după cartea de identitate a administratorului societății;
 • împuternicire (dacă documentele sunt depuse de o alta persoana în afară de administratorul societății);
 • specimen de semnătură (reprezintă practic semnătura furnizorului folosită în toate actele societății) – descarcă de AICI model sau vezi toate anexele mai jos.

Deschiderea contului se face în decursul unei zile, persoana juridică având posibilitatea de a îl închide oricând.

c. Codul fiscal/CUI;

d. Autorizație de funcționare valabilă emisă de Direcția de Sănătate Publică;

e. Aviz de funcționare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătății;

f. Certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de Sănătate Publică pentru cabinetele medicale organizate conform O.G. nr. 124/1998, cu modificările și completările ulterioare;

g. Act administrativ al conducătorului autorității administrației publice locale, cu avizul conform al Ministerului Sănătății și al Ministerului Administrației și Internelor (pentru centrele de sănătate multifuncționale cu personalitate juridică);

h. Autorizația sanitară de funcționare;

i. Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor;

j. Dovada deținerii spațiului în care se desfășoară activitatea,  pentru care se solicită evaluarea;

k. Furnizorul depune atașat la dosarul de evaluare o declarație pe proprie răspundere (descarcă model de AICI sau vezi mai jos toate anexele) prin care își asumă prin semnătură pe fiecare pagină realitatea, exactitatea și legalitatea datelor cuprinse în următoarele documente, care trebuie adăugate și ele în dosar:

l. Chestionarul de autoevaluare privind îndeplinirea standardelor și a criteriilor de evaluare conform categoriei de furnizor din care face parte – descarcă model de AICI sau vezi mai jos toate anexele;

m. Tabelul cu datele de identificare ale personalului care își desfășoară activitatea la furnizor;

n. Tabel care conține denumirea aparaturii medicale din dotare (descarcă model de AICI sau vezi mai jos toate anexele);

II. După ce suntem evaluați, urmează pasul al doilea, respectiv depunerea dosarului de contractare, care trebuie se conțină următoarele:

1.După cum am povestit și mai sus, este necesară dovada de evaluare a furnizorului de servicii medicale, precum şi a punctului de lucru secundar (cabinetul), valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a-și  reînnoi-o  pe toată perioada derulării contractului;

 *Reluăm faptul că este necesar să fie deschis un cont la Trezoreria Statului.

2. Codul de înregistrare fiscală – codul unic de înregistrare sau codul numeric personal – copia buletinului/cărţii de identitate;

3. Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului;

4. Împreună cu dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unității medicale într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat în contract şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia, valabilă la data încheierii contractului; furnizorul are obligaţia de a funcţiona cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada derulării contractului;

5. Un alt document important este dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fond pentru asigurări sociale de sănătate, precum şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru cei care au această obligaţie legală care trebuie prezentată casei de asigurări de sănătate până cel târziu în ultima zi a perioadei de contractare comunicată de CAS;

6. Cererea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate (descarcă model de AICI sau vezi mai jos toate anexele);

*Model de cerere pentru prelungire contract poți descărca de AICI.

7. Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România pentru fiecare medic, împreună cu certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) pentru asistentul medical  valabile la data încheierii contractului şi pe toată perioada derulării contractului

 1. copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici;
 2. copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor;
 3. programul de activitate al cabinetului şi al punctului de lucru/punctului secundar de lucru (descarcă model de AICI sau vezi mai jos toate anexele);
 4. declaraţie pe propria răspundere  care atestă corectitudinea listei persoanelor înscrise la momentul încetării termenului de valabilitate a contractului anterior, din punctul de vedere al conformităţii şi valabilităţii acesteia;
 5.  lista în format electronic a bolnavilor cu afecţiuni cronice pentru care se face management de caz şi pentru care se organizează evidenţă distinctă la nivelul medicului de familie conform normelor;

*Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma “conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină.

 *Documentele solicitate în procesul de contractare, precum şi în cel de evaluare a furnizorului şi existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse la încheierea contractelor, cu excepţia celor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.

Așadar, depunem dosarul de cerere de contractare și în urma analizării lui vom începe să lucrăm cu CNAS.

 

ANEXE:

Anexa 1 Cerere tip evaluare CNAS – AICI

Anexa 2 – Specimen de semnătură – AICI

Anexa 3 – Declarație proprie răspundere – AICI

Anexa 4 – Chestionar de auto-evaluare – AICI

Anexa 5 – Tabel aparatură medicală din dotare – AICI

Anexa 6 – Cerere contractare CNAS – AICI

Anexa 7 – Cerere prelungire contract CNAS – AICI

Anexa 8 – Model declarație program lucru – AICI

 

Notă: imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului.

Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată.

Vă recomandăm să contactați Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru a vă îndruma în ceea ce privește întreg procesul de lucru cu CNAS.

 

Zâmbetul medicilor stomatologi este prioritatea noastră. Venim, deci, cu rugămintea de a ne transmite ce subiecte și categorii de articole ați vrea să găsiți în viitor pe platforma noastră.