ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală

Verificările făcute de inspectorii ANAF pot fi de mai multe tipuri :

 – inspecție fiscală (un tip de  control amănunțit , mai amplu);

 – controale inopinante/fugitive (mai scurte și mai țintite);

 – controale la distanță (verificarea situației fiscale personale și verificarea  documentară).

Ce obligații avem noi :

Pentru a nu avea probleme cu ANAF sunt necesare păstrarea unor evidențe fiscale.  Acestea pot fi registrele, situațiile sau orice alte înscrisuri ce pot stabili stare fiscală și creanțele fiscale.

Ce sunt creanțele fiscale? (dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând creanța fiscală principală și creanța fiscală accesorie;

Ai obligația de a utiliza pentru activitatea desfășurată documente primare și evidență contabilă împreună cu completarea rubricilor formularelor conform operațiunilor înregistrate.

Principalele aspecte urmărite prin aceste controale :

– verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidența contabilă și fiscală a contribuabilului/plătitorului;

– verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea bazei de impozitare şi a obligațiilor fiscale aferente de către conribuabil;

 – analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse şi, după caz, a descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legislaţiei fiscale;

 – verificarea existenţei contractelor şi modul lor de derulare, în vederea determinării operaţiunilor impozabile realizate de contribuabil/plătitor care sunt semnificative şi relevante pentru stabilirea bazei de impozitare;

– verificarea înregistrării elementelor de natura veniturilor sau asimilate acestora, aferente activităţii efectuate;

– verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile;

 – verificarea modului de înregistrare a elementelor de natura cheltuielilor sau asimilate acestora, efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, precum şi a tratamentului fiscal al operaţiunilor/tranzacţiilor care au generat aceste cheltuieli;

 – verificarea corectitudinii tratamentului fiscal aplicat operaţiunilor/tranzacţiilor pentru sumele utilizate cu drept de deducere din impozitele, taxele sau contribuțiile datorate;

– verificarea respectării normelor specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, a regimului intern de numerotare a formularelor financiar-contabile, cu menţionarea existenţei seriei şi plajei de numere aprobate de conducerea contribuabilului/plătitorului şi datei începerii utilizării acestora, precum şi evidenţa documentelor cu regim special (marcajele cu regim special, respectiv timbre şi banderole)dacă e cazul;

–  verificarea altor aspecte relevante pentru impozitare, dacă prezintă interes pentru aplicarea legislației fiscale și contabile;

– verificarea dosarului prețurilor de transfer;

În cazul inspecției fiscale:

Se trimite un aviz de inspecție fiscală. Acesta reprezintă un document prin care organele de inspecţie fiscală înştiinţează contribuabilul/plătitorul în legătură cu inspecţia fiscală care urmează să se efectueze la acesta.

În aviz sunt date următoarele informații:

          Temeiul juridic al inspecției fiscale;

          Impozitele, taxele , contribuțiile  și alte venituri ale bugetului general consolidat ce fac obiectul inspecției;

          Perioada supusă controlului pentru tip de impozit, taxă, contribuție alte venituri ale bugetului general consolidat;

          Date de începere a inspecției fiscale;

          Posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecției fiscale.

Acest aviz este întocmit de organele de inspecție cu 30 de zile pentru marii contribuabili și cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili/plătitori. Există posibilitatea de a renunța la beneficiul perioadei de comunicare a avizului de inspecție fiscală.

Data începerii inspecţiei fiscale este data menţionată în registrul unic de control ori de câte ori există obligaţia ţinerii acestuia.

În cazul contribuabilului/plătitorului care nu ţine sau nu prezintă organului de inspecţie fiscală registrul unic de control, această dată se înscrie într-un proces-verbal de constatare. Procesul-verbal se semnează de către organul de inspecţie fiscală şi contribuabil/plătitor şi se înregistrează la registratura contribuabilului/plătitorului ori de câte ori există o astfel de registratură.

Depunerea declaraţiei privind venitul estimat

Se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță (serviciul Spațiul Privat Virtual disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa https://pfinternet.anaf.ro/, sau serviciul de depunere declarații on-line existent pe portalul e-guvernare.ro) sau în format hârtie, la registratura organului fiscal sau prin poștă (scrisoare recomandată, cu confirmare de primire). Durată medie de completare: complexitate ridicată 35 de minute/complexitate scăzută 13 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice

Persoanele care obţin venituri din profesii liberale, au obligaţia depunerii “Declarație privind venitul estimat/norma de venit” – formularul 223 (anexat AICI și mai jos), în termen de 30 zile de la data începerii activității, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul.

Contribuabilii care în anul anterior, au realizat pierderi, şi cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, (anul calendaristic) precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior au obligaţia depunerii formularului 220 până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declaraţia privind venitul realizat.

Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (OPANAF 3725/2017). Formularul (anexat AICI și mai jos) se completează și se depune de către persoanele juridice române, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române și reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Durată de completare: 10 minute. Motivul colectării informației: Obținerea de informații care sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.

Începând de la 1 ianuarie 2018, persoanele care desfășoară activități independente – categorie în care se încadrează și medicii – cabinetele individuale, precum și persoanele fizice autorizate (PFA) plătesc contribuții sociale majorate, raportate la nivelul salariului minim brut pe economie, stabilit la valoarea de 1.900 de lei, și un impozit mai mic pe venit.

Astfel, principalele modificări ale noului Cod fiscal, referitoare la obligațiile de plată ale contribuabililor care obțin venituri din activități independente, sunt:

– Impozitul pe venit de 10% (a scăzut de la 16%, în paralel cu creșterea deducerilor personale cu peste 60% pentru persoanele cu salarii mici);

– Contribuția pentru asigurări sociale (CAS) de 25% (majorată față de procentajul anterior, de 10,5%, la un stagiu incomplet de cotizare pentru pensii, dar nu și față de 26,3%, cât era prevăzut pentru un stagiu complet);

-. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% (majorată față de procentajul anterior de 5,5%).

OUG nr. 79/2017, publicată în Monitorul Oficial, prevede că plata contribuțiilor se va face la nivelul unui venit ales de contribuabili, care nu va putea fi însă mai mic decât valoarea salariului minim brut pe economie.

Contribuția CAS, de 25%, este obligatorie pentru contribuabilii care în 2017 au obținut un venit net mai mare de 22.800 lei = 1.900 lei/lună x 12 luni (baza de calcul este salariul minim brut pe economie, nu salariul mediu brut).

Contribuția CASS, de 10%, este obligatorie pentru contribuabilii care în 2017 au obținut venituri brute mai mari de 22.800 lei cumulate din mai multe surse (se aplică la salariul minim brut pe economie, nu la venitul net obținut).

Persoanele care realizează venituri lunare din activități independente sub nivelul salariului minim brut pe economie sunt scutite de plata CAS și CASS. Ele vor putea opta pentru plata acestor contribuții folosind însă aceeași bază de calcul, respectiv salariul minim brut pe economie.

CAS și CASS se datorează inclusiv în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial de lucru, pentru care contribuțiile datorate nu pot fi mai mici decât nivelul contribuțiilor sociale aferente salariului minim brut în vigoare, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ.

În condițiile în care Cabinetul Medical Individual (CMI) și Persoana Fizică Autorizată (PFA) ajung practic la același nivel de impozitare, iar ordonanța publicată în Monitorul Oficial nu mai prevede scutirea de la plata CAS și CASS a contribuabililor care obțin venituri din activități independente având și venituri din salarii sau asimilate salariilor (așa cum apărea inițial în Nota de fundamentare a ordonanței), Societatea cu Răspundere Limitată (SRL) poate fi o soluție. Evident, nu lipsită de neajunsuri, însă avantajele suplimentare sunt consistente, mai ales că plafonul de impozitare pentru microîntreprinderi (1% pentru cele cu mai mulți salariați și 3% pentru cele fără salariați) va fi în 2018 de 1 milion de euro (față de 500.000 de euro anterior).

Conform codului fiscal „Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile obţinute din prestări de servicii cu caracter profesional, desfăşurate în mod individual sau în diverse forme de asociere, în domeniile ştiinţific, literar, artistic, educativ şi altele, de către: medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, consultanţi de plasament în valori mobiliare, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, arbitri sportivi, precum şi alte persoane fizice cu profesii reglementate desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

PFI-urile se înregistrează direct la administrația financiară de unde primesc un Cod de Înregistrare Fiscala – CIF.  Înregistrarea unei PFI nu are costuri.

Pentru înregistrarea la ANAF,  trebuie să prezentați la ghișeul care se ocupă de înregistrarea persoanelor fizice cu următoarele acte:

  •         copii după documentele eliberate de organismul profesional care coordonează activitatea dvs. sau copie după contractul  încheiat cu partenerul de afaceri;
  •         două formulare 070 (anexat AICI și mai jos) – declarație de înregistrare fiscală – completate identic;
  •         declarația unică completată cu datele de identificare și cu venitul estimat – capitolul 2 din declarație;
  •         un contract de comodat/închiriere – pentru locul în care va veți stabili sediul profesional al activității;
  •         copie după cartea de identitate;

Termenul este de 30 de zile de la data documentului autorizare/contractului. După depunerea documentației, în termen de 5 zile lucrătoare, vă veți putea ridica CIF-ul – Certificatul de Înregistrare Fiscală. Din punct de vedere al contabilității, lucrurile sunt asemănătoare cu  PFA-urile. Aveți obligația conducerii contabilității în partida simplă care presupune înregistrarea încasărilor și plăților în Registrul Jurnal de încasări și plăți și întocmirea Registrului de evidență fiscală.

Persoanele Fizice Independente (PFI), ca și PFA-urile au același regim de impozitare cu excepția faptului că nu pot fi impozitate la norma de venit.(Cf art. 69 cod fiscal).

 Astfel, dacă venitul net calculat în sistem real depășește plafonul de 12 salarii minime pe economie se datorează:

  •         contribuția la sistemul public de asigurări de sănătate – CASS – în cota de 10% din plafonul valabil în anul pentru care se calculează contribuția;
  •         contribuția la sistemul public de pensii – CAS – în cota individuala de 25%, la o baza de calcul de cel puțin 12 salarii minime pe economie;
  •         impozitul pe venitul net impozabil din activități independente în cota de 10%;

Ca și în cazul PFA, și PFI-urile trebuie să evite situația în care desfășoară activitate dependentă față de un client/partener de afaceri.

ANEXE:

DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRAREFISCALĂ/DECLARAȚIE DEMENȚIUNI/DECLARAȚIE DE RADIERE PENTRUPERSOANE JURIDICE, ASOCIERI ȘI ALTEENTITĂȚI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAŢIE DE MENŢIUNI/DECLARAȚIE DERADIERE pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţieconomice în mod independent sau exercită profesiilibere

DECLARAŢIE privind veniturile estimate pentruasocierile fără personalitate juridică și pentruentitățile supuse regimului transparenței fiscale

 

Surse:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/toate_formularele_cu_explicatii/

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_30032018.htm

 

Notă: Imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului.

Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată.

 

Zâmbetul medicilor stomatologi este prioritatea noastră. Venim, deci, cu rugămintea de a ne transmite ce subiecte și categorii de articole ați vrea să găsiți în viitor pe platforma noastră.