Pe lângă facultatea în sine, care ne oferă competențele standard, pregătirea noastră ca medici stomatologi poate fi completată de urmarea unor programe post-universitare de învățământ.  

Învățarea pe tot parcursul vieții se realizează în contexte de învățare formale, nonformale şi informale (art. 330 din Legea nr. 1/2011):

  1. învățarea în context formal reprezintă o învățare organizată şi structurată, care se realizează într-un cadru instituționalizat şi se fundamentează pe o proiectare didactică explicită – acest tip de învățare se finalizează cu certificarea instituţionalizată a cunoştinţelor și competenţelor dobândite;
  2. învățarea în contexte nonformale este considerată ca fiind învățarea integrată în cadrul unor activități planificate, cu obiective de învățare, care nu urmează în mod explicit un curriculum şi poate diferi ca durată – acest tip de învăţare nu conduce în mod automat la certificarea cunoștințelor și competenţelor dobândite;
  3. învăţarea în contexte informale reprezintă rezultatul unor activități zilnice legate de muncă, mediul familial, timpul liber şi nu este organizată sau structurată din punct de vedere al obiectivelor, duratei ori sprijinului pentru învățare – acest tip de “învățare nu conduce în mod automat la certificarea cunoștințelor și competenţelor dobândite.

*Certificarea cunoștințelor şi competențelor dobândite în contexte nonformale şi informale poate fi făcută de organisme abilitate în acest sens, în condițiile legii.

Așadar, formele de învăţământ postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman sunt:

  1. rezidenţiatul;
  2. specializarea pentru dobândirea unei alte specialităţi;
  3. educaţia continuă în domeniul medical, medico-dentar şi farmaceutic uman (vezi detalii mai jos);
  4. cursurile postuniversitare de perfecţionare şi alte forme prevăzute de lege (vezi detalii mai jos).

3. Educaţia continuă în domeniul medical, medico-dentar şi farmaceutic uman cuprinde totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică destinate medicilor, medicilor dentişti şi, respectiv, farmaciştilor, în vederea dobândirii/îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare creşterii calităţii asistenţei medicale şi nivelului de performanţă în domeniul respectiv. Aceasta cuprinde:

a. programele pentru obţinerea atestatelor de studii complementare;

b. alte forme de perfecţionare prevăzute de lege

4. Învăţământul postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman se desfăşoară în instituţii de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate, în unităţi sanitare acreditate şi în alte instituţii prevăzute de lege.

Rejuvenalizarea prin injectarea de fillere (dispozitive medicale a căror utilizare legală presupune inclusiv înregistrarea la Agenția Națională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale – ANMDM) sau toxină botulinică nu se regăseşte în curriculumul programului de studii universitar corespunzător formării de bază în profesia de medic dentist sau în curriculumul aferent pregătirii în rezidențiat necesară obținerii uneia dintre specialitățile din domeniul medicinei dentare cuprinse în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, competență necesară realizării unor astfel de manopere putând fi dobândită doar prin învățarea în context formal, respectiv prin obținerea unui atestat de studii complementare în țară sau în străinătate, recunoscut de Ministerul Sănătății în acest ultim caz.

În concluzie, Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentişti din România precizează că, raportat la prevederile legale în vigoare, efectuarea de tratamente de tipul celor mai sus expuse poate fi efectuată de medicii dentişti şi de medicii dentişti specialişti numai în măsura în care aceştia dețin atestate de studii complementare care conferă o astfel de competentă, obtinute în România sau, după caz, în străinătate şi recunoscute de Ministerul Sănătății, precum şi de medicii dentişti care dețin şi gradul profesional de medic specialist sau primar în specialitatea chirurgicală chirurgie oro-maxilo-facială.

Deținerea unei diplome de participare la cursuri organizate de diverse entități, inclusiv în cadrul programului de educație medicală continuă, nu echivalează cu certificarea instituționalizată a cunoștințelor şi competențelor dobândite. 

Conform ordinului 418 din 2005 cu actualizările ulterioare, programele recunoscute de studii complementare pentru medicii dentiști cu drept de liberă practică sunt cele de mai jos: anexa 2 și completările acesteia.

Pentru toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv pentru medicul stomatolog/medicul dentist, competenţele recunoscute de Ministerul Sănătăţii pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale în vigoare.

Stagiul de doctorat în ştiinţe medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidenţiat, conform art. 11 alin. (4) din Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007.

Faţă de cele de mai sus, titlul de doctor în ştiinţe medicale nu se asimilează celui de medic specialist, în conformitate cu Adresa Ministerului Sănătăţii nr. VI II d/4.127 din 23 ianuarie 2008.

Cursurile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare (competenţe) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, potrivit Adresei Ministerului Sănătăţii nr. 112 din 7 ianuarie 2008.

 

Surse:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38290

https://cmdr.ro/document/decizie-cn-cu-privire-la-competentele-medicului-dentist-si-ale-medicului-dentist-specialist/

http://www.snspms.ro/images/download/juridic/ordin%20nr%20418-2005.pdf

 

Notă: imaginea este cu titlu strict sugestiv și nu este corelată cu conținutul articolului.

Informațiile prezentate în articolele de pe www.dentnow.net au strict caracter informativ și nu au titlu de aplicabilitate legislativă actualizată. 

 

Zâmbetul medicilor stomatologi este prioritatea noastră. Venim, deci, cu rugămintea de a ne transmite ce subiecte și categorii de articole ați vrea să găsiți în viitor pe platforma noastră.